Logo de la Diputación

Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia

 

Bizkaia Frontoia - Privacy Policy

WEB GUNEAREN PRIBATUTASUN-POLITIKA

http://www.bizkaiafrontoia.eus

I. DATUEN PRIBATUTASUNARI ETA BABESARI BURUZKO POLITIKA

Indarrean dagoen legerian ezarritakoa errespetatuz, Bizkaia Frontoiak (aurrerantzean, Web Orrialdea ere) beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko konpromisoa hartzen du, bildutako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hori Interneteko datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira egokituta dago. Zehazki, honako arau hauek errespetatzen ditu:

2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa.

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duena.

34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

Helbidea: Martin Barua Pikaza, 27 - 48003 - Bilbao (Bizkaia)

Helbide elektronikoa: info.bizkaiafrontoia@bizkaia.net

Datu pertsonalen erregistroa

DBEOn eta DPLO-EDBLn ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu Bizkaia Frontoiak bildutako datu pertsonalak, bere orrialdeetan emandako formularioen bidez, gure fitxategian sartu eta tratatuko direla, Bizkaia Frontoiaren eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, edo betetzen dituen formularioetan ezartzen den harremana mantentzeko, edo eskabide edo kontsulta bati erantzuteko. Era berean, DBEOn eta DPLO-DKLOn aurreikusitakoarekin bat etorriz, salbu eta DBEOren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatzekoa denean, tratamendu-jardueren erregistro bat mantentzen da, zeinak zehazten baititu, helburuen arabera, gauzatutako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak.

Datu pertsonalen tratamenduari aplikatu beharreko printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduak DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauek bete beharko ditu:

Zilegitasunaren, leialtasunaren eta gardentasunaren printzipioa: erabiltzailearen baimena beharko da beti, datu pertsonalak zertarako biltzen diren argi eta garbi adierazi ondoren.

Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoekin bilduko dira.

Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak tratamenduaren xedeetarako behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.

Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak eta eguneratuak izan behar dira beti.

Kontserbatzeko epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak soilik mantenduko dira erabiltzailea identifikatu ahal izateko moduan, tratamenduaren xedeetarako behar den denboran zehar.

Integritatearen eta konfidentzialtasunaren printzipioa: datu pertsonalak beren segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.

Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren arduraduna arduratuko da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

Bizkaia Frontoian tratatzen diren datuen kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira tratatzen datu pertsonalen kategoria bereziak, DBEOren 9. artikuluaren zentzuan.

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria adostasuna da. Bizkaia Frontoiak konpromisoa hartzen du erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatzeko, bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak baimena edozein unetan kentzeko eskubidea izango du. Adostasuna kentzea bezain erraza izango da ematea. Oro har, baimena kentzeak ez du baldintzatuko webgunea erabiltzea.

Erabiltzaileak bere datuak formularioen bidez eman behar baditu edo eman ahal baditu kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo webgunearen edukiarekin lotutako arrazoiengatik, horren berri emango zaio, baldin eta horietakoren bat betetzea nahitaezkoa bada, egindako eragiketa behar bezala garatzeko ezinbestekoak direlako.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Datu pertsonalak Bizkaia Frontoiak bildu eta kudeatzen ditu, webgunearen eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta betetzeko, edo erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzeko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak hainbat helburutarako erabili ahal izango dira: pertsonalizazio komertzial, operatibo eta estatistikorako, eta Bizkaia Frontoiako helburu sozialari dagozkion jardueretarako; datuak ateratzeko, biltegiratzeko eta marketin-azterlanak egiteko, erabiltzaileari eskainitako edukia egokitzeko, eta webgunearen kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko.

Datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zertarako erabiliko diren, hau da, zertarako erabiliko den bildutako informazioa.

Datu pertsonalak atxikitzeko aldiak

Datu pertsonalak tratamenduaren xedeetarako behar den gutxieneko denboran baino ez dira gordeko, eta, nolanahi ere, honako epe honetan soilik: 48 hilabete, edo erabiltzaileak datuak ezerezteko eskatu arte.

Datu pertsonalak eskuratzean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio zer epetan gordeko diren datu pertsonalak, edo, hori ezinezkoa bada, zer irizpide erabili diren epe hori zehazteko.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak honako hartzaile edo hartzaile-kategoria hauekin partekatuko dira:

Google Ireland Limited: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Arsys Internet S.L.U.: Madre de Dios 21, 26004, Logroño (Errioxa) Espainia

Burman Comunicación S.L: Zabalgana etorbidea 1, 5.bul - 01015, Vitoria-Gasteiz (Araba)

Tratamenduaren arduradunak datu pertsonalak hirugarren herrialde batera edo nazioarteko erakunde batera transferitzeko asmoa badu, datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari jakinaraziko zaio zein hirugarren herrialdetara edo nazioarteko erakundetara transferitu nahi diren datuak, bai eta Batzordearen egokitasun-erabakirik dagoen ala ez ere.

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek soilik eman ahal izango dute Bizkaia Frontoiak datu pertsonalak legez tratatzeko baimena. 14 urtetik beherakoa bada, gurasoen edo tutoreen adostasuna beharko da tratamendua egiteko, eta tratamendua legezkotzat jotzeko, nahitaezkoa izango da guraso edo tutoreek baimena ematea.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

Bizkaia Frontoiak beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko konpromisoa hartzen du, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, kontserbatutako edo beste moduren batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea saihesteko, bai eta datu horiek baimenik gabe komunikatzea edo eskuratzea saihesteko ere.

Hala ere, Bizkaia Frontoiak ezin duenez bermatu Internet nahitaezkoa denik, ezta datu pertsonaletara iruzur eginez sartzen diren hacker-ik edo bestelakorik ez egotea ere, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du erabiltzaileari bidegabeko atzerapenik gabe jakinarazteko datu pertsonalen segurtasunaren urraketa bat gertatzen denean, eta litekeena bada urraketa horrek arrisku handia eragitea pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasunaren urraketatzat jotzen da transmititutako, kontserbatutako edo beste moduren batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea, edo datu horiek baimenik gabe komunikatzea edo eskuratzea.

Tratamenduaren arduradunak datu pertsonalak konfidentzialtzat hartuko ditu, eta konpromisoa hartzen du legezko edo kontratuzko betebehar baten bidez konfidentzialtasun hori errespetatzeko informazioa emateko eta bermatzeko, bai bertako langileek, bai elkartekideek, bai informazioa ematen dion pertsona orok.

Datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko eskubideak

Erabiltzaileak Bizkaia Frontoia du, eta, beraz, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

Sarbide-eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du jakiteko Bizkaia Frontoia bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez, eta, tratatzen ari bada, informazioa lortzeko datu pertsonal zehatzei buruz eta Bizkaia Frontoiak egindako edo egindako tratamenduari buruz, bai eta, besteak beste, datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruz ere.

Datuak zuzentzeko eskubidea: erabiltzaileak bere datu pertsonalak aldatzeko duen eskubidea da, datu horiek zehaztugabeak direnean edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak direnean.

Ezerezteko eskubidea ("ahaztua izateko eskubidea"): erabiltzailearen eskubidea da, betiere indarrean dagoen legeriak kontrakorik ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzea, datu horiek jadanik beharrezkoak ez direnean bildu edo tratatu ziren helburuetarako; erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu badu eta beste lege-oinarririk ez badu; erabiltzailea tratamenduaren aurka jarri bada eta datu pertsonalak legez kanpo tratatzeko beste arrazoi legitimorik ez badago; datu pertsonalak legez kanpo tratatu behar badira edo tratamenduarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik ez badago; Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak, eskura duen teknologia eta hura aplikatzearen kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu beharko ditu datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei jakinarazteko interesdunak datu pertsonal horietarako edozein lotura ezabatzeko egindako eskaera.

Tratamendua mugatzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko. Erabiltzaileak eskubidea du tratamenduaren muga lortzeko, baldin eta bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen badu; tratamendua legez kontrakoa bada; tratamenduaren arduradunak jada behar ez baditu datu pertsonalak, baina erabiltzaileak behar baditu erreklamazioak egiteko; eta erabiltzaileak tratamenduaren aurka egiten badu.

Datuak transferitzeko eskubidea: tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, erabiltzaileak eskubidea izango du bere datu pertsonalak tratamenduaren arduradunarengandik jasotzeko, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean, eta beste tratamendu-arduradun bati transmititzeko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean helaraziko dizkio datuak beste arduradun horri.

Aurka egiteko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak Bizkaia Frontoiak tratatu ez ditzan edo tratatzeari utz diezaion.

Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea, profilak egitea barne: erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako banakako erabaki baten xede ez izateko, profilak egitea barne, indarreko legeriak aurkakoa ezartzen ez badu.

Horrela, bada, erabiltzaileak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunari zuzendutako idatzizko jakinarazpenaren bidez, "RGPD-http://www.bizkaiafrontoia.eus" erreferentziarekin, honako hauek zehaztuz:

Izena, erabiltzailearen abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, bitarteko berak erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona identifikatzea, baita ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopiaren ordez, zuzenbidean baliozkoa den eta nortasuna egiaztatzen duen beste edozein bide erabili ahal izango da.

Eskaeraren arrazoi espezifikoak edo eskuratu nahi den informazioa.

Jakinarazpenetarako helbidea.

Data eta eskatzailearen sinadura.

Egiten duen eskaera egiaztatzen duen dokumentu oro.

Eskabide hori eta erantsitako beste dokumentu guztiak helbide eta/edo helbide elektroniko honetara bidali ahal izango dira:

Helbide postala: Martin Barua Pikaza, 27 - 48003 - Bilbao (Bizkaia)

Helbide elektronikoa: info.bizkaiafrontoia@bizkaia.net

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Web Orrialdeak Bizkaia Frontoia ez diren eta, beraz, Bizkaia Frontoiak erabiltzen ez dituen hirugarrenen web orrietara sartzeko hiperestekak edo estekak izan ditzake. Webgune horien titularrek datuak babesteko politika propioak izango dituzte, eta haiek izango dira, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-jardueren arduradunak.

Kontrol-agintaritzaren aurreko erreklamazioak

Erabiltzaileak uste badu bere datu pertsonalak tratatzen ari diren moduan indarreko araudiaren arazo edo arau-hauste bat dagoela, benetako babes judizialerako eskubidea izango du, baita kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazio bat aurkezteko ere, bereziki ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen tokia duen estatuan. Espainiaren kasuan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da kontrol-agintaritza (http://www.agpd.es).

II. ONARPENA ETA ALDAKETAK PRIBATUTASUN-POLITIKA HONETAN

Beharrezkoa da Erabiltzaileak pribatutasun-politika honetan bildutako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzak irakurri izana eta horiekin ados egotea, baita bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, tratamenduaren arduradunak tratamendua egin ahal izan dezan adierazitako moduan, epeetan eta helburuetarako. Webgunea erabiltzeak berarekin ekarriko du haren pribatutasun-politika onartzea.

Bizkaia Frontoiak bere pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea du, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa baten ondorioz. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio esplizituki jakinaraziko erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orri hori aldian behin kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura (datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora egokitzeko.

Webgune baten pribatutasun-politikaren dokumentu hau online pribatutasun-politikaren txantiloiaren sortzailearen bidez sortu zen 2021eko uztailaren 1ean.

Contact information

Bizkaia Frontoia

Martin Barua Pikaza 27

48003. Bilbao, Bizkaia

Bizakaia Frontoia